نمایش دادن همه 4 نتیجه

الیاف شیشه ای

$2,500,000.00
در فناوری والمش به منظور پیشگیری از فروریزش دیوارهای ساختمان در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله و باد، از شبکه

پلاستر پایه سیمانی

$2,500,000.00
در فناوری والمش به منظور پیشگیری از فروریزش دیوارهای ساختمان در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله و باد، از شبکه

پلاستر پایه گچی وال مش

$2,500,000.00
در فناوری والمش به منظور پیشگیری از فروریزش دیوارهای ساختمان در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله و باد، از شبکه

والش چسب وال مش

$2,500,000.00
در فناوری والمش به منظور پیشگیری از فروریزش دیوارهای ساختمان در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله و باد، از شبکه